Algemeen 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Ampco-Flashlight Holding en haar groepsmaatschappijen, hierna alleen en/of gezamenlijk aangeduid als “Ampco Flashlight groep” afgekort “AFG” (zie voor meer informatie: algemene voorwaarden) Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door de webmaster van de AFG ( info@ampco-flashlight.com ). Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten 

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de AFG of haar derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van AFG de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

Niet-toegestaan gebruik van de website 

U verbindt zich er o.m. toe : 

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken 
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt. 
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, bulkmail, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. 
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom. 
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan de AFG groep te vragen, behalve indien daarom gevraagd werd door de ontvanger. 

Persoonsgegevens 

AFG verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een informatieformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van AFG met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met AFG contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot webmaster@ampco-flashlight.com 
Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie 
AFG kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de AFG-website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. 

IP adressen 

In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties. 

Informatie op de website 

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. AFG staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. AFG is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. AFG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. 

Links naar andere websites 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. AFG heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door AFG houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. 

Adviezen via de website 

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat AFG hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. 
Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken 
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op alle websites van AFG.

English

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Ampco Flashlight and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability, with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. 

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website. 

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Ampco Flashlight. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them. 

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Ampco Flashlight takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.